İran’daki Boschluğu Türkiye dolduracak!

 In all news, World Automotive Conference in Turkey

İran ziyareti sonrası ayağının tozuyla buluştuğumuz Young, Bosch’un, başta otomotiv olmak kaydıyla, inşaat, enerji ve beyaz eşyada, yatırım planı da dahil, karar verilinceye kadar İran’ın tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Mükemmel Türkçe konuşuyor…
An­ne­sİ Türk, ba­ba­sı Avus­tur­ya­lı olan Ste­ven Yo­ung, mü­kem­mel sa­yı­la­bi­le­cek Türk­çe­’siy­le en dik­kat çe­ken ya­ban­cı ge­nel mü­dür­ler­den. Ev­li ve 2 ço­cuk ba­ba­sı Yo­ung, 1988 yı­lın­da Avus­tral­ya Man­nes­man­n’­da özel pro­je mü­hen­di­si ola­rak baş­la­dı­ğı ka­ri­ye­ri­ni, 1994 yı­lı­na ka­dar ay­nı şir­ket­te, Al­man­ya da­hil, çe­şit­li po­zis­yon­lar­da üst­len­di­ği gö­rev­ler­le sür­dür­dü. 1 Tem­muz 2011’den 31 Ara­lık 2014’e ka­dar Bosch Tür­ki­ye Tem­sil­ci­li­ği ve Bosch Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş. Ge­nel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. 1 Ocak 2015 iti­ba­rıy­la Bosch Tür­ki­ye ve Or­tado­ğu Baş­ka­nı ola­rak Tür­ki­ye ve 19 ül­ke­nin so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­yor.
Kendi kendine giden aracımız ABD yollarında
b600
STEVEN Young, kendi ken­di­ne gi­den araç tek­no­lo­ji­le­ri ürettiklerinin dünyaca bilindiğini söyledi. Young, “Bu­nu şu an­da sen­sör­ler, ra­dar­lar ve 13 fark­lı sü­rü­cü des­tek sis­te­mi­nin bir­bi­riy­le en­teg­ras­yo­nu so­nu­cu ya­pı­yo­ruz. Al­man­ya ve en son Ame­ri­ka­’dan da izin­le­ri­mi­zi al­dık. De­ne­me sü­rüş­le­ri için oto­ban­lar­da kon­trol­lü de­ne­me­ler ya­pı­yo­ruz. Üze­rin­de ça­lı­şı­lan son nok­ta ise araç­la­rın ken­di ara­la­rın­da ile­ti­şim sağ­la­ma­la­rı . Bu sisteme na­vi­gas­yon da ekli. Yılda 1.2 milyon kişinin trafik kazalarında öldüğü dikkake alındığında bu sistem kazaları ortadan kaldıracak ve en eko­no­mik sü­rüş sağlayacak. 2020 yı­lın­da tüm bu sis­tem­ler­den fay­da­la­na­rak ar­tık kıs­mi oto­nom (kendi kendine giden) sü­rüş ya­pa­bi­le­ce­ğiz. Bu konuda Türkiye’de hükümetle de görüşüyoruz” dedi.
İran ile Ba­tı dün­ya­sı ara­sın­da, 14 Tem­muz 2015’te Avus­tur­ya­’ nın baş­ken­ti Vi­ya­na­’da ger­çek­leş­ti­ri­len nük­le­er mü­za­ke­re­ler­de an­laş­ma sağ­lan­dı. Dün­ya­nın İra­n’­a uy­gu­la­dı­ğı am­bar­go bu an­laş­ma ile yu­mu­şa­ya­cak. An­laş­ma­dan bir­kaç gün ön­ce so­lu­ğu İra­n’­da alan Bosc­h’­un Tür­ki­ye ve Or­ta­do­ğu Baş­ka­nı Ste­ven Yo­un­g, aya­ğı­nın to­zuy­la iz­le­nim­le­ri­ni ve plan­la­rı­nı biz­le pay­laş­tı. İş­te Yo­un­g’­dan çar­pı­cı ilk­ler:
İRA­N’­I BU­RA­DAN YÖ­NE­TE­CE­ĞİZ
İran bü­yük bir pa­zar. Ener­ji ha­riç nü­fu­su, or­ta­la­ma ya­şı ve ener­ji ge­lir­le­ri dı­şın­da re­el sek­tör ge­lir­le­ri­nin ki­şi ba­şı­na dü­şen pa­yı ile ne­re­dey­se Tür­ki­ye­’nin bir kop­ya­sı. Yıl­da 1.5 mil­yon ara­cın üre­til­di­ği ül­ke­de am­bar­go­nun en yo­ğun ol­du­ğu dö­nem­de bi­le 700 bin araç sa­tıl­dı. Bu ül­ke­yi ca­zi­be mer­ke­zi ya­pı­yor. İran eko­no­mi­si­ni, üre­tim ve ima­lat sa­na­yi, ener­ji ve hiz­met ola­rak bö­le­bi­li­riz. Biz 100 yıl­dan uzun bir sü­re­dir Tür­ki­ye­’de­yiz. 43 yıl­dır bu­ra­da üre­tim ya­pı­yo­ruz. Tüm alt­ya­pı, üre­tim, pa­zar­la­ma di­na­mik­le­riy­le Tür­ki­ye­’ye gü­ve­ni­yo­ruz. Bu yüz­den Bosch Tür­ki­ye ola­rak İra­n’­ın ih­ti­ya­cı olan tüm ya­tı­rım­la­rı kar­şı­la­ya­bi­li­riz. Ay­rı­ca Ar-Ge mer­kez­le­ri­miz de önem­li. İki ye­ni mer­kez aça­rak sa­yı­yı 5’e çı­ka­ra­ca­ğız. Am­bar­go son­ra­sı İra­n’­da hız­lı bir şe­kil­de eko­no­mik ak­ti­vi­te baş­la­ya­cak.
Üniversite kurucu ve destekçisiyiz…
b300BOSCH  Türkiye Genel Müdürü Young, insan kaynağının Tür­ki­ye­’de ba­şa­rı­ların en önemli sebeplerinden biri olduğunu kaydetti. Genel müdür şunları söyledi: “Ni­te­lik­li in­san gü­cü ye­tiş­tir­mek için, bir üni­ver­si­te pro­je­si­ne gir­dik. Türk-Al­man Üni­ver­si­te­si. Bosch ola­rak bu pro­je­nin en ba­şın­dan be­ri va­rız. Ay­nı za­man­da ku­ru­cu üye­ler­de­niz. Üniversitede okuyan 12 öğrenci bi­zim şir­ke­ti­miz­de staj yap­tı­. Bun­la­rın ya­rı­sı Türk ya­rı­sı Al­man öğ­ren­ci­ler. İki öğ­ren­ci gru­bu­nun or­tak nok­ta­sı ise hem Al­man­ca hem de Türk­çe ko­nuş­ma­la­rı. Bu bi­zim is­te­di­ği­miz bir şey. “
YA­TI­RIM DA­HİL HER­ ŞEY MA­SA­DA
İran sa­na­yi­sinin lo­ko­mo­ti­fi, oto­mo­tiv. Biz de Tür­ki­ye­’de çok güç­lü bir alt­ya­pı­ya sa­hi­biz. Hem Ar-Ge hem üre­tim hem de sa­tış son­ra­sı hiz­met­le­ri­miz var. İlk aşa­ma­da İra­n’­ın tüm ih­ti­ya­cı­nı Tür­ki­ye­’den kar­şı­la­ya­bi­le­cek güç­te­yiz. Biz bir pa­za­ra bo­dos­la­ma gir­me­yiz. Bel­li bir nok­ta­dan son­ra eğer İra­n’­da ya­tı­rım ya­pa­cak­sak, otu­rur ana­liz ede­riz. Bun­lar ma­sa­da­ki ih­ti­mal­ler ara­sın­da. İra­n’­a ka­de­me­li bir gi­riş yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Ön­ce sa­tış ve sa­tış son­ra­sı hiz­met­ler, son­ra pa­za­rın ih­ti­ya­cı­na gö­re ya­tı­rım da­hil di­ğer ge­liş­me­ler ya­şa­na­bi­lir. Bosch tek­no­lo­ji­le­ri ile oto­mo­tiv, oto­mo­tiv yan sa­na­yi, ima­lat, ma­ki­ne, in­şa­at, ener­ji ve pa­ket­le­me ile tü­m Bosch çe­şit­li­li­ği­ni İra­n’­a ta­şı­ya­ca­ğız.
Bursa’daki kavganın sebebi biz değiliz…
b2600
Bosch’ta imzalanan toplu sözleşmeyi gerekçe göstererek otomotiv fabrikalarında başlayan eylemlerle ilgili ilk kez konuşan Steven Young, “Bizim anlaşmamız 5 yılı kapsıyordu. Bu yüzden zam oranı yüksek göründü. Sendika anlattı mı bilmem” dedi.
Bosch Türkiye Genel Müdürü Steven Young, Bursa’da yaşanan otomotiv kriziyle ilgili ilk kez konuştu. Bosch işçilerinin imzaladığı toplu sözleşme sonrasında başlayan olayların kendileriyle ilişkilendirilmesini değerlendiren Young süreci şöyle anlattı:
YASAL AVANSLA DESTEK
“Bursa’da yaşanan otomotiv krizi ile ilgili bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık. Olay bitti gitti ama iç yüzünü ilk kez sizinle paylaşacağım. Türkiye’de 5 tüzel kişilikli şirketimiz var. Bunların biri Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa’da enjektör üretiyor. 7 bin kişi çalışıyor. 2012’de çalışanları temsil etmek isteyen 2 sendika arasında, rekabet yüzünden bakanlık yetki belgesi sorunu yaşandı. Yetki alamayan sendika diğerini mahkemeye verdi. Dolayısıyla yetki belgesi alan sendika Türkiye’deki yasalar gereği, mahkeme süreci boyunca sözleşme masasına oturamıyor. Bu durum yapılamayan 2012 ve 2014 yılı toplu sözleşme dönemleri boyunca sürdü. Mahkeme 2015 Mart ayında 2012’de yetki belgesi alan sendika lehine sonuçlandı. Bu sendika toplu sözleşme süresini 3 yıla çıkardı. Böylece bir sonraki görüşmeyi 2017’ye taşımış oldu. Hal böyle olunca çalışanlarla 5 yıllık bir anlaşma yapıldı. Onun için de zam oranı yüksek gözüktü. İşçi sendikasının bizim dışımızdaki üyeleri bulunan diğer fabrikalara yaşananları, zam oranını ve süreci anlatıp anlatmadığını bilemiyorum… Ancak olaylar bizim anlaşmamızın ertesinde başladı… Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta var. İşçilerin 2015 yılında 2012 maaşıyla ailesini geçindiremeyeceğini bildiğimiz için her yıl yasal avans ödeyerek aradaki mağduriyet farkını kapatmaya çalıştık. Sonuç olarak işçimize sahip çıkarak mağdur etmedik ve onların takdirini de kazandık.”
Araç pili geliştiriyor ve kablosuz şarj ediyoruz
b400Ste­ven Yo­ung, pil ko­nu­sun­da dün­ya­da ön­cü sa­yıl­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Bosch ola­rak 8-9 yıl­dır pil tek­no­lo­ji­si­ni kul­lan­dık­la­rı­nı ifa­de eden Yo­ung, “Lit­yum iyon pil­ler kul­la­nıp ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Bu pil­ler, tüm el, bah­çe, mat­kap ve en önem­li­si de oto­mo­tiv­de de kul­la­nı­yo­ruz. Oto­mo­tiv­de kul­la­nı­lan pil­le­rin kü­çül­me­si, ucuz­la­ma­sı, ha­fif­leş­me­si ve da­ha hız­lı şarj ol­ma­sı için dün­ya­da ön­cü­yüz. Ay­rı­ca, elek­trik­li bir araç kul­la­nan­la­ra yö­ne­lik özel tek­no­lo­ji­le­ri­miz var. Cep te­le­fo­nun­dan ara­cın şarj edi­le­bil­me­si için park ye­ri bu­lu­na­bi­le­cek ve re­zer­ve edi­le­cek. Kul­la­nıp üc­re­ti öde­ne­cek. Ay­rı­ca hiç araç­tan in­me­den kab­lo­suz şarj im­ka­nı sağ­la­na­cak. Bu uy­gu­la­ma as­fal­tın al­tı­na yer­leş­ti­ril­miş şarj is­tas­yon­la­rı ile ola­cak. Siz sa­de­ce üze­rin­de du­ra­rak man­ye­tik dal­ga­lar­la ara­cın pi­li­ni dol­du­ra­bi­le­cek­si­ni­z”­di­ye ko­nuş­tu.
Almanya’nın ardından en büyüğü, Türkiye…
Av­ru­pa­’da Bosch dün­ya­sı için­de Al­man­ya­’nın ar­dın­dan en bü­yük ül­ke­nin Tür­ki­ye ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ste­ven Yo­ung, “Bu da Al­man­ya­’nın Tür­ki­ye­’ye ne ka­dar çok gü­ven­di­ği­nin bir gös­ter­ge­si. Ba­zı ürün­ler­de biz Ar-Ge’­de dün­ya üze­rin­de tek yet­ki­li mer­ke­ziz. Al­man­ya­’ya bi­le da­nış­ma­dan biz o ürü­nü ken­di­miz de­ğiş­ti­re­bi­li­yo­ruz, ge­liş­ti­re­bi­li­yo­ruz, ye­ni­le­ye­bi­li­yo­ruz, iyi­leş­ti­re­bi­li­yo­ru­z” de­di. Yo­ung, şir­ket­le il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: “100 yıl­dan faz­la Tür­ki­ye­’de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. 43 yıl­dan be­ri Tür­ki­ye­’de üre­tim ya­pı­yo­ruz. 15 bin ça­lı­şan­la Tür­ki­ye­’nin en bü­yük çokulus­lu şir­ke­ti­yiz. 5 ay­rı şir­ket­le Bur­sa, Ko­ca­eli, Ma­ni­sa ve Çer­kez­kö­y’­de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. 1.5 mil­yar Eu­ro ci­ro­muz var, 1.1 mil­yar Eu­ro­’luk ih­ra­cat ya­pı­yo­ruz. Tür­ki­ye ih­ra­ca­tı­nın yüz­de1’in­de pay sa­hi­biz.”

İran ziyareti sonrası ayağının tozuyla buluştuğumuz Young, Bosch’un, başta otomotiv olmak kaydıyla, inşaat, enerji ve beyaz eşyada, yatırım planı da dahil, karar verilinceye kadar İran’ın tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Source: İran’daki Boschluğu Türkiye dolduracak!.. – Sözcü OtomotivSözcü Otomotiv

Ağustos 3, 2015 |

Recent Posts

Start typing and press Enter to search